شهرداری درجه –

شهر تاریخ و فرهنگ

سال تاسیس

جمعیت

تعداد شهدا و ایثارگران

تعداد خانوار